Traditional Dutch December Cuisine

In this article we have made a selection of the traditional cuisine of Netherlands for December . Try it: you might find it delicious and add it to your diet!

1. Stew

Stew is a traditional dish that is usually eaten in winter. It is prepared from various parts, usually cooked from boiled potatoes and vegetables. You can add meat such as smoke sausage or bacon or sausage. Some favorite is a dimple gravy in the stew.

There are different types of this dish, according to the added vegetables. For example the ‘stew kale ‘ and ‘stew sauerkraut’ usually served with smoke sausage. ‘Stew’ is a stew of potatoes, roots and onions.

2. Bitter Balls

Bitter balls are a very popular snack in the Netherlands. It is usually sold in the snackbar, just like other small hot snacks like frikandellen and croquettes.

A bitter ball is a deep-fried small round meat stew. It is also popular as part of the ‘bitter garnish ‘ in the pub and nightlife and is combined usually with beer.

Bitter balls were eaten at a bitter, a strongly alcoholicherbal drink, hence the name comes ‘bitterball’.

3. Pea Soup

Pea soup is a soup made of split peas. and is usually eaten in winter. The quantities of the various ingredients may vary. Nowadays, potatoes are also added in addition to carrots, celeriac, leeks and onions. The soup also often contains pork or smoke sausage.

The pea soup is traditionally eaten in the Netherlands with rye bread, invested for example with katen bacon, cheese or butter.

Waarom de Nederlanders Sint Maarten vieren

Wist je dat Nederlanders Sint Maarten vieren op Halloween?

Sint Maarten is de viering van de doopdag van de heilige Sint Maarten. Op 11 november gaan kinderen met lampionnen langs de deuren, waarbij ze liedjes zingen in ruil voor snoep.  

 

Geschiedenis van Sint Maarten

Wist u dat de viering Sint Maarten teruggaat tot de vroege middeleeuwen? De heilige Martinus van Tours was een belangrijke bisschop in Gallie. Hij overleed in 397. Martinus stond bekend om zijn vrijgevigheid en liefdadigheid.

Om hem te eren werden op 11 november kleine geschenken gegeven aan kinderen.
In de loop van de tijd gingen kinderen op 11 november met zelfgemaakte lantaarns en lampionnen met een kaarsje langs de deuren.

 

Halloween en Sint Maarten

In Amerika is het de gewoonte met Halloween dat mensen zich verkleden in ‘griezelige’ pakken en is het traditie om pompoenen uit te hollen en van een gezicht te voorzien.
Vaak wordt er in zo’n pompoen dan een lichtje geplaatst. Kinderen gaan zingend langs de deuren om zo snoep op te halen.
Daarmee lijkt dit feest sprekend op Sint Maarten, waarbij kinderen, voorzien van lampionnen, ook zingend langs de deuren gaan om snoep op te halen.

Beide feesten zijn gekoppeld aan Allerheiligen oftewel ‘All Hallows Eve’, wat we nu ‘Halloween’ noemen.
In de negende eeuw na Christus, raakte het Halloweenfeest vermengd met het Christelijke gebruik om met Allerzielen (2 november) te bedelen om ‘zielencake’ (brood met krenten).
Voor elk brood dat werd geschonken werd er een gebed opgezegd voor de zielen van de dode verwanten van de schenker, om zo hun bevrijding van het tijdelijk straffen in het vagevuur te versnellen en aldus hun opname in de hemel te bespoedigen.

 

Ontwikkeling van Sint Maarten in Nederland

In Nederland was het Sint Maartensfeest Tot aan het begin van de 20ste eeuw vooral iets voor arme kinderen.
Maar na de jaren 60 werd het feest een echte traditie en mocht iedereen meelopen.
Tegenwoordig maken veel kinderen op school een Sint Maarten lantaarn.
En… in Nederland start op 11 november het Carnavalsfeest.

Nederlanders combineren graag en gebruiken iedere gelegenheid om een leuk feest te vieren!
Dus, nu weet u hoe het zit, Nederlanders zijn gek op Sint Maarten omdat kinderen en volwassen samen kunnen feesten!

Why the Dutch are celebrating Sint Maarten at Halloween

Did you know that the Dutch celebrate Sint Maarten at Halloween?

Sint Maarten is the celebration of the baptism of the Holy Saint Maarten. On November 11 children with lanterns are walking along the doors, where they sing songs in exchange for candy.  

The History of Sint Maarten

Did you know that the celebration St Martin dates to the early middle ages? Saint Martinus of Tours was an important Bishop in G. He died in 397. Martinus was known for his generosity and charity.

To honor him small gifts were given to children on November 11.  In the course of the time children walked with home-made lanterns and lanterns with a candle along the doors.

The Dutch evolution

In the US America people dress up in ‘ creepy ‘ costume at Halloween, and masks are made from pumpkins. Children go from door to door singing to get some candy.

This is very much alike the traditions at Sint Maarten, in which children, equipped with lanterns, also singing along the doors going to candy.

Both events are linked to all saints or ‘ All Hallows Eve ‘, what we now call ‘ Halloween ‘.

In the ninth century AD, Halloween was mixed with the Christian use at with all souls ‘ day (November 2) begging to ‘ souls cake ‘ (bread with currants).

For each loaf that was donated, kids made a prayer for the souls of the dead, to accelerate their inclusion in the heaven…

Sint Maarten in Holland

In Holland, until the until the beginning of the 20th century, Sint Maarten was especially meant for poor children. But after the sixties the event became tradition for everybody to walk along.

Nowadays many children at school make their own Sint Maarten Lantern.

And … in Netherlands Carnaval starts on November 11.

The Dutch people like to combine and the use every opportunity to have a great party!

So, now you know have it. The Dutch are crazy on Sint Maarten because children and adults can party together!

Nederlandse trouw tradities: Een huwelijk gemaakt in de hemel

Alle nationaliteiten kennen traditionele gewoontes en gebruiken bij bruiloften: ook Nederlanders hebben hun eigen kenmerkende tradities. De meeste tradities zijn eeuwenoud, en sommige gaan zelf terug tot de romeinse tijd.

Wist je dat officieel alleen mannen een huwelijksaanzoek mogen doen en vrouwen niet? Op deze regel is slechts 1 uitzondering: op 29 februari is het aan vrouwen toegestaan om op hun knieën te gaan om hun geliefde ten huwelijk te vragen!

Dus als je wordt uitgenodigd voor een huwelijksfeest op 29 februari, dan weet je hoe laat het is en wie er de broek aan heeft!

 

Geschiedenis van de trouwring

Trouwringen worden aangeboden op een speciaal trouwkussen.

Wist je dat deze traditie teruggaat tot de romeinse tijd? In die dagen lieten de mensen zien hoe welvarend en rijk ze waren, door hun goud en diamanten te laten zien op speciale kussens.

De  trouwring staat voor eeuwige, perfecte en onvoorwaardelijke liefde voor het bruidspaar.

Vroeger droeg alleen de bruid een trouwring. Het was het bewijs van trouw aan de echtgenoot en bezit. Tegenwoordig zijn vrouwen en mannen gelijk aan elkaar, en dragen beide partners een trouwring.

Typisch Hollands

Hollanders maken een groot feest van een bruiloft. Wij houden ervan om toespraken, liedjes en sketches te maken. Familieleden, collega’s of vrienden werken samen aan leuke en originele acts, vol met humor en grappige verwijzingen. En natuurlijk hebben we vaak een gezellig etentje en toosten we met een glas champagne, om het nieuwe paar veel leuk en gezondheid te wensen.

Bruiloftsgeschenken

Het is een traditie om bruiloftsgeschenken te geven aan de gasten.  In Nederland geven we vaak 5 bruidssuikers. Dit zijn typische snoepjes, gesuikerde amandelen. Het cijfer 5 is een geluksgetal en staat voor : geluk, liefde, trouw, voorspoed en vruchtbaarheid.

Het is ook gebruikelijk om aan de gasten een tastbaar aandenken aan de bruiloft mee te geven. In het buitenland is het in Nederlandse gemeenschappen populair om klompen, die speciaal gemaakt zijn ter ere van deze feestdag, te geven als geschenk.

Dit is een Hollandse traditie voor een perfect huwelijk!

 

 

Dutch wedding traditions: A marriage made in heaven

All nationalities cherish their wedding traditions: and also the Dutch seriously celebrate and enjoy weddings. Many of our traditions are very ancient, and some of them even go back to the times of the Roman Empire.

Did you know that in Holland officially only men are supposed to do the proposal, and not the other way around? There is one exception to this rule: on February 29th, women are allowed to go on their knees and make the wedding proposal to their lovers!

So when you are invited for a wedding on February 29th, you know the score!

 

History of the wedding ring

Wedding rings are presented on a special jewelry pillow. Did you know that this tradition goes back to the period of the Roman Empire? In those times people presented their gold and diamonds on a pillow, to show their richness.

The ring stands for eternal, perfect  and unconditional love for the new couple.

In ancient times, only the bride had a wedding ring. It was a proof of loyalty and property. In the present, men and women are equal, and therefore both are wearing rings.

 

Typical Dutch

The Dutch enjoy having a big party at weddings. We really like to make speeches and sketches for the new couple. Family, colleagues and friends work together to organize an original act, full of humor. And of course, we enjoy a meal and drink champagne.

 

Wedding presents

It is a tradition to give presents to the guest of the wedding. We used to give five bruidssuikers. These are typical wedding candies, sugared almonds. The number five stands for: happiness, love, loyalty, prosperity and fertility.

It is also common to give a tangible memory of the wedding day to the wedding guests.  When living abroad, in many (former) Dutch communities it is popular to give special wooden shoes as a giveaway.

This is Dutch heritage for a perfect marriage!

 

 

Kunst inspireert. Wat inspireert de kunstenaar?

Ik vraag me vaak af hoe inspiratie er uit ziet. Ik denk dat het eigenlijk niets anders is dan creativiteit. Een andere manier om naar dingen te kijken. Iets nieuws creëren uit iets dat al bestaat. Wat denk jij? Waar komt jouw inspiratie vandaan?

Inspiratie uit het bos door Lbetho Art

Mensen vragen me vaak waar mijn inspiratie vandaan komt. Om eerlijk te zijn, de inspiratie komt overal vandaan. Ik ben nooit zonder inspiratie. Soms waait de wind allerlei beelden naar me toe, die mij  weer inspireren tot een schilderij. Grassoorten die waaien in de wind, heeft mij bijvoorbeeld geïnspireerd tot mijn schilderij   “Sweet memories”:

en ook tot het schilderij  “I’m in love with an alien“:

Ik wandel iedere dag met onze hond Nathan in het bos. In het bos zie ik allerlei interessante vormen, ik zag bijvoorbeeld twee bomen, die helemaal tegen elkaar aan hingen door de wind zo gevormd. Voor mij waren dat twee giraffe-achtige dieren die helemaal verliefd op elkaar zijn en volledig in elkaar opgaan.

Als ik een boom zie met een tak, die naar de boom toebuigt, dan zie ik een groot dier, dat in de boom wil klimmen. Beide voorbeelden zijn verwerkt in mijn schilderij “I thought I was in Paradise”:

Een ander voorbeeld is een grote boom met allemaal takken, die is omgewaaid. De takken doen me denken aan allerlei armen die naar boven, beneden en de zijkanten reiken. Misschien roepend om hulp. Dat heeft geresulteerd in het schilderij  “Do you wanna marry me?”:

Er zijn nog heel veel andere manieren om inspiratie te krijgen.

Inspiratie uit werk in opdracht

Ik maak regelmatig werk in opdracht. Meestal krijg ik dan een speciaal thema, kleuren of een verhaal wat ik moet vertalen in een schilderij. Soms gaat het om een speciale gelegenheid, zoals een trouwerij of een verjaardag. Soms gaat het ook om een jubileum.

Ik droom daar ook over ‘s nachts, maar dan heel anders. Het is meer gestructureerd dan de meeste dromen die ik vanzelf krijg. Op de een of andere manier geef ik mezelf de instructie om na te denken over het schilderij dat ik moet maken. Ik moet dan bedenken hoe ik het speciale thema of de gelegenheid ga vormgeven in een schilderij. Meestal moet ik daar een paar dagen en nachten over nadenken. En dan opeens heb ik een beginnetje en dat is tevens het begin van het schilderij dat ik in mijn hoofd ga afmaken. Dan na een paar dagen kan ik het in het echt schilderen.

Voor de expositie in Brazilië tijdens de wereldkampioenschappen voetbal werd ik uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen. Van ieder deelnemend land was er één artiest uitgenodigd om deel te nemen aan deze expositie

Het thema van de expositie was “Vertel iets over je land” Ik heb dat vertaald in 3 oudhollandse liedjes.

“Hup Holland Hup” werd “The Dutch lion on wooden shoes”:

“Daar bij die molen” werd “There at the mill I found true love”:

“Tulpen uit Amsterdam” werd “Tulips and more from Amsterdam”:

 

Inspiratie uit mijn dromen door Lbetho Art

Ik droom heel veel ‘s nachts. Ik heb altijd beelden in mijn hoofd.

Als ik ‘s nachts wakker wordt dan is mijn droom nog in mijn hoofd. Deze beelden houden me wakker terwijl ik het schilderij in mijn hoofd afmaak. Ik heb op deze manier heel veel schilderijen in mijn hoofd zitten. Soms is het zoveel, dat ik mijn hoofd weer leeg moet maken door een aantal schilderijen op het doek te zetten.

Dit schilderij “Are you sorry we driften apart?” was al dagen in mijn hoofd en het hield me heel erg bezig, zowel overdag als ‘s nachts. Dus ik moest het schilderen om eindelijk weer rust in mijn hoofd te krijgen.

Het is duidelijk heel anders dan mijn andere werk. Daarom heb ik er een nieuwe serie van gemaakt: “No strings attached

Dit zijn een paar andere schilderijen in deze serie:


“And so they danced all night”


“It was always you from the start”


Inspiratie door in een magazine te bladeren of door uit het raam te kijken door Lbetho Art

Een andere manier om inspiratie te vinden is in een magazine te bladeren, of een beetje te staren uit het raam. Alles wat ik lees wordt meestal gelijk vertaald in een plaatje in mijn hoofd. Alles wat ik zie wordt gelijk een schilderij in mijn hoofd.

Een plaatje van een bunzing werd het  schilderij  “Nice to meet you”. Ik vroeg me af hoe hij er uit zou zien zonder zijn maskertje. Dus ik heb zijn maskertje weggelaten.

Een plaatje van een grote enge spin werd dit schilderij “Don’t blame me I’m drunk”. 

Ik dacht dat het wel leuk zou zijn om hem een heleboel alcohol te geven, zodat hij dronken zou worden en ik was benieuwd hoe hij er dan uit zou zien.

De spin raakte verstrikt in diverse maskers om maar net te doen alsof hij volkomen nuchter was en normaal. Maar het is duidelijk dat hij erg dronken is.